Na warunkach Umowy Generalnej z dnia 16 listopada 2015 r. wynegocjowanej przez KIDP z TUiR Warta S.A., ubezpieczyć się może każdy doradca podatkowy, który do ubezpieczenia OC zobowiązany jest ustawą o doradztwie podatkowym oraz osoby prawne uprawnione do wykonywania doradztwa podatkowego jeżeli zatrudniają do 12 doradców podatkowych oraz ich obrót w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku nie przekroczył 5 mln zł.

Umowę można zawrzeć bez konieczności bezpośredniego kontaktu z ubezpieczycielem, korzystając z elektronicznego systemu, pozwalającego wygenerować wniosek.
WYGENERUJ WNIOSEK - 
https://doradcy.gerling.pl/cgi-bin/kidp

Po wygenerowaniu wniosku należy potwierdzić jego złożenie poprzez kliknięcie w link potwierdzający, który zostaje wysłany na adres e-mailowy podany podczas wypełniania wniosku lub wydrukowaniu wniosku, jego podpisaniu i przesłaniu do TUiR Warta S.A. ul. Chmielna 85/87 00-805 85/87 00- Warszawa.  Składkę opłaca się na indywidualny rachunek bankowy w terminie wskazanym w wygenerowanym wniosku - do skutecznego zawarcia ubezpieczenia OC dochodzi po wypełnieniu powyższych warunków. Potwierdzenie ubezpieczenia w postaci certyfikatu odbywa się również poprzez stronę https://doradcy.gerling.pl/cgi-bin/kidp


Wszelkie informacje oraz wsparcie w kwestiach technicznych związanych z administrowaniem umową można uzyskać pod numerem tel.:

Katarzyna Skoneczna -  tel. 502192 273   katarzyna.skoneczna@warta.pl 
Michał Leczkowski -  tel. 607 334 636   michal.leczkowski@warta.pl


W ramach ubezpieczenia podstawowego ochroną objęte są przede wszystkim czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym oraz również usługowe prowadzenie przez doradcę podatkowego ksiąg rachunkowych.


Doradcy mają możliwość wyboru spośród różnych opcji ubezpieczenia, rozszerzając podstawowy zakres umowy. Przykładowo, suma gwarancyjna dla Ubezpieczenia Podstawowego w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi równowartość 10 000 EURO, nie mniej jednak niż 60 000 PLN. Ubezpieczenie dodatkowe/nadwyżkowe pozwala zawrzeć umowę ubezpieczenia OC z wyższą sumą gwarancyjną niż minimalna, wynikająca z rozporządzenia MF, przy zakresie ochrony identycznym, jak w ubezpieczeniu podstawowym. Inna opcja, to ubezpieczenie uzupełniające, które pozwala na zawarcie umowy ubezpieczenia OC z szerszym przedmiotowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej, jak np. świadczenie usług rzeczoznawstwa, działalność naukowo-dydaktyczną, szkoleniową, wydawniczą, czy doradztwo kadrowe i administrowanie płacami. I wreszcie doradcy objęci Umową Generalną mają możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności karno-skarbowej, pozwalając ubezpieczyć koszty wynagrodzenia prawnika ustanowionego przez doradcę podatkowego, koszty sądowe a nawet grzywny nałożone na doradcę.

Więcej informacji na www.krdp.pl
https://krdp.pl/strona.php/10_ubezpieczenia_oc.html