Legitymacja Doradcy Podatkowego

Szanowni Państwo
Doradcy Podatkowi
 

1.      Generowanie wniosku

 

Wnioski o wystawienie legitymacji zostały zamieszczone na platformie internetowej KIDP www.mdoradca.krdp.pl. Dostęp do niej posiadają wyłącznie doradcy podatkowi. Aby wypełnić wniosek o wydanie legitymacji należy kliknąć na ikonę mWnioski. Dostępne są dwa rodzaje wniosków: podstawowy i uproszczony. Pierwszy przeznaczony jest dla Doradców Podatkowych, którzy:

a)      Występują o wystawienie legitymacji po raz pierwszy lub;

b)      Ubiegają się o wydanie legitymacji na skutek zagubienia lub zniszczenia;

c)      Ubiegają się o wydanie legitymacji, z uwagi na zmianę danych osobowych zamieszczonych na legitymacji

Wniosek uproszczony mogą złożyć doradcy podatkowi, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

a)      Ubiegają się o wystawienie kolejnej legitymacji (po upływie okresu ważności dotychczasowej);

b)      Dane osobowe doradcy podatkowego nie uległy zmianie od chwili złożenia wniosku o wystawienie pierwszej legitymacji do czasu ubiegania się o wystawienie kolejnej legitymacji;

c)      Doradca Podatkowy nie ubiega się jednocześnie o certyfikat kwalifikowany lub komercyjny.

 

2.      Logowanie na platformę internetową mDoradca

 

Dostęp do platformy po raz pierwszy doradca podatkowy uzyskuje za pośrednictwem Biura KIDP (lub Regionalnego Oddziału KIDP). W tym celu musi przesłać formularz znajdujący się pod adresem www.mdoradca.krdp.pl/dostep.php. Doradca podatkowy podaje tam wymagane dane. Na wskazany adres mailowy doradcy podatkowemu zostanie przesłany login i hasło, które to służyć będą jedynie do pierwszego logowania. System wymusi zmianę hasła przed kolejnym zalogowaniem się.

 

3.      Generowanie uproszczonego wniosku przez doradcę podatkowego, który posiada ważny bezpieczny podpis elektroniczny.

 

System pozwala osobom, które posiadają certyfikat podpisu elektronicznego na przesłanie wniosku uproszczonego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Doradca Podatkowy korzystający z tego sposobu przesłania wniosku musi załączyć do wniosku niezbędne dokumenty w wersji elektronicznej. Dodatkowo musi również przesłać skan odręcznego podpisu. Wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej zostanie automatycznie przesłany do właściwego Regionalnego Oddziału KIDP.

 

4.      Generowanie wniosku uproszczonego przez doradcę podatkowego, który nie posiada bezpiecznego podpisu elektronicznego

 

Doradca Podatkowy nie posiadający bezpiecznego podpisu elektronicznego podaje niezbędne dane do uzyskania legitymacji, po czym dokonuje wydrukowania wygenerowanego wniosku. Doradca Podatkowy po złożeniu własnoręcznego podpisu przesyła wniosek wraz z załącznikami (kserokopie dokumentów, zdjęcie w wersji elektronicznej, itp.) za pośrednictwem poczty lub składa osobiście w Biurze Regionalnego Oddziału KIDP, do którego przynależy.

 

5.      Generowanie wniosku podstawowego przez doradcę podatkowego

 

Doradca Podatkowy po zalogowaniu na platformę mDoradca  wybiera właściwy wniosek, a następnie wypełnia aktywne pola. Po uzupełnieniu rubryk Doradca Podatkowy drukuje wniosek, po czym podpisuje go odręcznie. Wraz z innymi dokumentami składa go osobiście w Biurze Regionalnego Oddziału KIDP.

 

6.      Wymagane dokumenty

 

Każda osoba uprawniona do uzyskania legitymacji zobowiązana jest przedstawić przed wydaniem jej legitymacji następujące dokumenty:

 

a)      wniosek,

b)      kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość (nie dotyczy to doradców podatkowych, którzy składają wniosek uproszczony),

c)      dowód uiszczenia opłaty za wytworzenie legitymacji,

d)      oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi wystawiania legitymacji (załącznik do uchwały KRDP nr 134/09 – http://www.krdp.pl/posiedzenie.php/uchwala/711)  

e)      fotografię - wyłącznie w wersji elektronicznej, wymagania: przestrzeń barw: RGB, sRGB, Adobe RGB (1998), głębia kolorów: 24 bity, rozdzielczość zdjęcia w pikselach: preferowane 480x640 pikseli (min 413x537 pikseli), kompresja: poziom kompresji JPEG dla jakości nie mniejszy niż 80/100.

 

7.      Odpłatność za wystawienie legitymacji


Osoby ubiegające się o wydanie legitymacji ponoszą całkowity koszt wystawienia legitymacji 100,00 PLN. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy KPO KIDP : 11 1140 1124 0000 4004 3000 1012 .Tytuł przelewu: imię, nazwisko, numer wpisu + wyraz "legitymacja"
Na podstawie danych podanych we wniosku, pracownik Regionalnego Oddziału KIDP wystawi doradcom podatkowym faktury za zakup legitymacji i prześle na wskazany adres.

  

8.      Odbiór legitymacji doradcy podatkowego

 

Doradca Podatkowy dokonuje odbioru legitymacji tylko i wyłącznie osobiście w siedzibie Regionalnego Oddziału KIDP. Odbioru legitymacji z certyfikatem podpisu elektronicznego Doradca Podatkowy dokonuje w miejscu wskazanym przez PWPW SA.

 

 Dodatkowych informacji udziela Biuro Izby pod nr tel.: (052) 584 44 44.

Kontakt

tel.: 723-570-576
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. 723-570-576

x
x